Kontrole zewnętrzne

Kontrola zasadności deklarowanego zwrotu podatku VAT – okres objęty kontrolą 01.11.2007 – 30.11.2007
 •     Podmiot - Naczelnik Urzędu Skarbowego w Rudzie Śląskiej
 •     Termin przeprowadzenia kontroli - 02-04.01.2008r.
Kontrola prawidłowości dokonanego rozliczenia podatku od towarów i usług (VAT) – okres objęty kontrolą 01.09.2007 – 30.09.2007
 •     Podmiot - Naczelnik Urzędu Skarbowego w Rudzie Śląskiej
 •     Termin przeprowadzenia kontroli - 07-08.01.2008r.
Kontrola prawidłowości dokonanego rozliczenia podatku od towarów i usług (VAT) – okres objęty kontrolą 01.10.2007 – 31.10.2007
 •     Podmiot - Naczelnik Urzędu Skarbowego w Rudzie Śląskiej
 •     Termin przeprowadzenia kontroli - 09-10.01.2008r.
Kontrola realizacji Projektów: „Inwestycje Infrastrukturalne w Śląskim Parku Przemysłowym – Lokalizacja Ruda Śląska I i Świętochłowice Wojska Polskiego” oraz „Inkubator Innowacji Technologicznych i Usługowych – Architektura i Budownictwo”
 •     Podmiot - Konsorcjum podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych:

               - EURO-in i PARTNERZY Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

               - Biuro Ekonomiczno - Prawne PROMAR Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni

               - Agencja Biegłych Rewidentów BADEX Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu na zlecenie Ministerstwa
                 Gospodarki

 •     Termin przeprowadzenia - 06-07.02.2008r.
Kontrola zasadności deklarowanego zwrotu podatku VAT – okres objęty kontrolą 01.01.2008 – 30.01.2008
 •     Podmiot - Naczelnik Urzędu Skarbowego w Rudzie Śląskiej
 •     Termin przeprowadzenia kontroli - 02-04.04.2008r.
Kontrola prawidłowości dokonanego rozliczenia podatku od towarów i usług (VAT) – okres objęty kontrolą 01.02.2008 – 29.02.2008
 •     Podmiot - Naczelnik Urzędu Skarbowego w Rudzie Śląskiej
 •     Termin przeprowadzenia kontroli - 02.04.2008, 04.04.2008, 07.04.2008r.
Kontrola na zakończenie projektu - ocena prawidłowości i skuteczności realizacji projektu " Inwestycje Infrastrukturalne w Ślaskim Parku Przemysłowym - Lokalizacja Ruda Śląska I i Świętochłowice Wojska Polskiego
 •     Podmiot - Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. w Warszawie
 •     Termin przeprowadzenia kontroli: 11-12.08.2008r.
Kontrola na zakończenie projektu - ocena prawidłowości i skuteczności realizacji projektu "Inkubator Innowacji Technologicznych i Usługowych - Architektura i Budownictwo"
 
 •     Podmiot - Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. w Warszawie
 •     Termin przeprowadzenia kontroli - 13-14.08.2008r.  
Kontrola przestrzegania przez pracodawcę przepisów w zakresie wybranych zagadnień prawa pracy
 •     Podmiot: Państwowa Inspekcja Pracy w Katowicach
 •     Termin przeprowadzenia kontroli - 23.09 i 08.10.2008r.
Kontrola prawidłowości dokonanego rozliczenia podatku od towarów i usług (VAT) – okres objęty kontrolą 01.03.2008 – 31.03.2008
 •     Podmiot - Naczelnik Urzędu Skarbowego w Rudzie Śląskiej
 •     Termin przeprowadzenia kontroli - 03-06.11.2008r., 19.11.2008r., 28.11.2008r.

Kontrola prawidłowości dokonanego rozliczenia podatku od towarów i usług (VAT) – okres objęty kontrolą 01.04.2008 – 30.04.2008
 •     Podmiot - Naczelnik Urzędu Skarbowego w Rudzie Śląskiej
 •     Termin przeprowadzenia kontroli - 03-14.11.2008r., 19.11.2008r., 28.11.2008r.
Kontrola prawidłowości dokonanego rozliczenia podatku od towarów i usług (VAT) – okres objęty kontrolą 01.05.2008 – 31.05.2008
 •     Podmiot - Naczelnik Urzędu Skarbowego w Rudzie Śląskiej
 •     Termin przeprowadzenia kontroli - 03,17,18,19.11.2008r., 28.11.2008r.
Kontrola prawidłowości dokonanego rozliczenia podatku od towarów i usług (VAT) – okres objęty kontrolą 01.06.2008 – 30.06.2008
 •     Podmiot - Naczelnik Urzędu Skarbowego w Rudzie Śląskiej
 •     Termin przeprowadzenia kontroli - 03-06.11.2008r., 19.11.2008r., 28.11.2008r.
Kontrola prawidłowości dokonanego rozliczenia podatku od towarów i usług (VAT) – okres objęty kontrolą 01.07.2008 – 31.07.2008
 •     Podmiot - Naczelnik Urzędu Skarbowego w Rudzie Śląskiej
 •     Termin przeprowadzenia kontroli - 03.11.2008r., 12-14,11.2008r., 19.11.2008r.,    28.11.2008r. 
Kontrola prawidłowości dokonanego rozliczenia podatku od towarów i usług (VAT) – okres objęty kontrolą 01.08.2008 – 31.08.2008
 •     Podmiot - Naczelnik Urzędu Skarbowego w Rudzie Śląskiej
 •     Termin przeprowadzenia kontroli - 03.11.2008r., 18-19.11.2008r., 28.11.2008r.
Kontrola prawidłowości dokonanego rozliczenia podatku od towarów i usług (VAT) – okres objęty kontrolą 01.09.2008 – 30.09.2008
 •     Podmiot - Naczelnik Urzędu Skarbowego w Rudzie Śląskiej
 •     Termin przeprowadzenia kontroli - 03.11.2008r., 19,20,22.11.2008r., 28.11.2008r.
Kontrola :  prawidłowości i rzetelności obliczania składek na ubezpieczenie społeczne oraz innych składek do których pobierania zobowiązany jest Zakład  oraz zgłaszania do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego; ustalania uprawnień do świadczeń pieniężnych z  ubezpieczenia chorobowego i wypadkowego, wypłacania tych świadczeń oraz dokonywania rozliczeń z tego tytułu; prawidłowości i terminowiści opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe; prawidłowości wystawiania zaświadczeń lub zgłaszania danych dla celów ubezpieczeń społecznych  – okres objęty kontrolą 01.01.2005 – 31.12.2007
 •     Podmiot - Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Chorzowie
 •     Termin przeprowadzenia kontroli - 12-20.05.2009r.
Kontrola celowości i zgodności z prawem gospodarowania środkami publicznymi oraz środkami pochodzącymi z Unii Europejskiej w ramach realizacji SPO WKP (kontrola z art. 10-12 Rozporzadzenia Komisji (WE) nr 438/2001 z dnia 2 marca 2001 ustanawiającego szczegółowe zasady wdrażania Rozporządzenia nr 1260/1999/WE w sprawie systemów zarządzania i kontroli w zakresie pomocy udzielanej w ramach funduszy strukturalnych) Projekt nr WKP-1/1.3/1/2006/52/182 "Inkubator Innowacji Technologicznych i Usługowych: Architektura i Budownictwo" - Okres objęty kontrolą - 01.05.2004 - 30.04.2009
 •    Podmiot - Urząd Kontroli Skarbowej w Katowicach
 •    Termin przeprowadzenia kontroli - 07.05.2009r.;18-22.05.2009r; 25-26.05.2009r. 28-29.05.2009r.; 01-05.06.2009r.; 08-10.06.2009r.; 15-19.06.2009r.; 22-24.06.2009r.; 26.06.2009r.; 30.06.2009r.; 01-03.07.2009r.; 13-17.07.2009r.; 22-24.07.2009r.; 27-29.07.2009r.
Kontrola związana ze sprawdzeniem trwałości projektu "Inwestycje Infrastrukturalne w Śląskim Parku Przemysłowym - Lokalizacja Ruda Śląska I i Świętochłowice Wojska Polskiego".
 •     Podmiot - Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. w Warszawie
 •     Termin przeprowadzenia kontroli - 22-23.07.2010r.
Kontrola związana ze sprawdzeniem trwałosci projektu "Inkubator Innowacji Technologicznych i Usługowych - Architektura i Budownictwo". 
 •     Podmiot - Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. w Warszawie 
 •     Termin przeprowadzenia kontroli - 26.01.2012r.

 

Kontrola transakcji sprzedaży nieruchomości i praw wieczystego użytkowania gruntu dokonanych przez Śląski Park Przemysłowo-Technologiczny sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej w latach 2009 - 2012

 

 •      Podmiot - Centralne Biuro Antykorupcyjne Delegatura w Katowicach
 •      Termin przeprowadzenia kontroli - 28.05 - 27.07.2012r. 
Kontrola zasadności deklarowanego zwrotu podatku VAT; weryfikacja danych rejestracyjnych na dzień rozpoczęcia kontroli  - okres objęty kontrolą 01.08.2012 - 31.08.2012
 •   Podmiot - Naczelnik Urzędu Skarbowego w Rudzie Śląskiej
 •   Termin przeprowadzenia kontroli - 24-27.09.2012r.  
Kontrola zasadności deklarowanego zwrotu podatku VAT, weryfikacja danych rejestracyjnych na dzień rozpoczęcia kontroli - okres objęty kontrolą 01.12.2012 - 31.12.2012
 •   Podmiot - Naczelnik Urzędu Skarbowego w Rudzie Śląskiej
 •   Termin przeprowadzenia kontroli - 18;21-23.01.2013r. 
Kontrola prawidłowości dokonanego rozliczenia CIT podatek dochodowy od osób prawnych - okres objęty kontrolą 01.01.2011 - 31.12.2011
 •    Podmiot - Naczelnik Urzędu Skarbowego w Rudzie Śląskiej
 •    Termin przeprowadzenia kontroli - 08-11.04; 16-19.04; 22-26.04.2013r. 
Kontrola zasadności deklarowanego zwrotu podatku VAT; weryfikacja danych rejestracyjnych na dzień rozpoczęcia kontroli - okres objęty kontrolą 01.03.2013 - 31.03.2013
 •    Podmiot - Naczelnik Urzędu Skarbowego w Rudzie Śląskiej
 •    Termin przeprowadzenia kontroli - 29.04.2013r.; 06-07.05.2013r.
Kontrola zasadności deklarowanego zwrotu podatku VAT, weryfikacja danych rejestracyjnych na dzień rozpoczęcia kontroli - okres objęty kontrolą 01.07.2013 - 31.07.2013  
 •     Podmiot - Naczelnik Urzędu Skarbowego w Rudzie Śląskiej

 •     Termin przeprowadzenia kontroli - 20.08.2013r. - nadal      
Kontrola zasadności deklarowanego zwrotu podatku VAT, weryfikacja danych rejestracyjnych na dzień rozpoczęcia kontroli - okres objety kontrolą 01.08.2013 - 31.08.2013 
 •      Podmiot - Naczelnik Urzędu Skarbowego w Rudzie Śląskiej
 •      Termin przeprowadzenia kontroli - 23.09.2013r. - nadal
Kształtowanie się sytuacji ekonomiczno-finansowej - CIT Podatek dochodowy od osób prawnych - od 01.06.2013 do dnia rozpoczęcia kontroli
 •     Podmiot - Naczelnik Urzędu Skarbowego w Rudzie Śląskiej
 •      Termin przeprowadzenia kontroli - 27-29.11.2013r.; 02.12.2013r.
Kontrola zasadności deklarowanego zwrotu podatku VAT, weryfikacja danych rejestracyjnych na dzień rozpoczęcia kontroli - okres objęty kontrolą 01.09.2013 - 30.09.2013
 •      Podmiot - Naczelnik Urzędu Skarbowego w Rudzie Śląskiej
 •      Termin przeprowadzenia kontroli - 28.10.2013r. do nadal
Kontrola zasadności deklarowanego zwrotu podatku VAT, weryfikcja danych rejestracyjnych na dzień rozpoczęcia kontroli - okres objęty kontrolą 01.10.2013 - 31.10.2013
 •      Podmiot - Naczelnik Urzędu Skarbowego w Rudzie Śląskiej
 •      Termin przeprowadzenia kontroli - 27.11.2013r. do nadal 
Kontrola zasadności deklarowanego zwrotu podatku VAT, weryfikacja danych rejestracyjnych na dzień rozpoczęcia kontroli - okres objety kontrolą 01.11.2013 - 30.11.2013
 •     Podmiot - Naczelnik Urzędu Skarbowego w Rudzie Śląskiej
 •     Termin przeprowadzenia kontroli - 30.12.2013r. do nadal
Kształtowanie się sytuacji ekonomiczno - finansowej - CIT podatek dochodowy od osób prawnych - od 28.11.2013 do dnia rozpoczęcia kontroli
 •     Podmiot - Naczelnik Urzędu Skarbowego w Rudzie Śląskiej
 •     Termin przeprowadzenia kontroli - 27-28.01.2014r. 

 


Wytworzył: Ewelina Mecner (1 Styczeń 2012, 07:00:00)

Opublikował: Ewelina Mecner (1 Styczeń 2012, 07:00:00)

Ostatnia zmiana: Ewelina Mecner (21 Luty 2014, 07:53:32)

Zmieniono: aktualizacja


Rejestr zmian

Opublikował: Ewelina Mecner (21 Luty 2014, 07:53:32)

Zmieniono: aktualizacja


Opublikował: Ewelina Mecner (21 Luty 2014, 07:50:38)

Zmieniono: aktualizacja


Opublikował: Ewelina Mecner (22 Czerwiec 2012, 07:29:28)

Zmieniono: aktualizacja


Opublikował: Ewelina Mecner (21 Czerwiec 2012, 07:57:40)

Zmieniono: aktualizacja


Opublikował: Ewelina Mecner (21 Czerwiec 2012, 07:56:59)

Zmieniono: aktualizacja